(+45) 70 25 56 10
(+45) 70 25 56 10

Salgs- og Leveringsbetingelser

1 Generelt
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler med Simonsen & Weel om levering af produkter, reservedele og serviceydelser, uanset om ordregiver foreskriver andre betingelser i sin ordre, og kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem ordregiver og Simonsen & Weel.

Nedenstående reklamationsbetingelser gælder ikke for private forbrugere, for hvem Købelovens almindelige bestemmelser om reklamation, er gældende.

2 Levering

2.1 Gebyr og fragtomkostninger
På alle ordrer under kr. 600,00 ekskl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr som afhænger af ordrestørrelsen. Gebyret beregnes som følger:

Ordrestørrelse ekskl. moms Gebyr ekskl. moms.
0 – 299,00 kr. 100,00 kr.
300,00 – 599,00 kr. 50,00 kr.

Alle leverancer til Danmark, uanset ordrestørrelse, pålægges fragtgebyr på kr. 55,00 ekskl. moms.

For leverancer til udlandet samt Færøerne og Grønland, pålægges fragtomkostninger i henhold til dagspris. Varer til udlandet samt Færøerne og Grønland leveres FOB dansk havn.

Ved køb af klinisk ernæring pålægges alene fragtgebyr på kr. 68,75 inkl. moms uanset ordrestørrelse.

2.2 Leveringstid
For alle lagervarer tilstræber vi, at varer bestilt inden kl. 16 (fredag 15.30) leveres den efterfølgende hverdag.

2.3 Installation
Med mindre andet er aftalt, bærer køber selv ansvaret for eventuel installation af udstyret, samt at de nødvendige installationer er til stede for udstyret.

3 Betaling
Simonsen & Weels generelle betalingsbetingelser er 30 dage netto. Ved køb af klinisk ernæring er betalingsbetingelserne 14 dage netto.

Ved overskridelse af betalingsfrist beregnes renter på 1,25 % pr. påbegyndt måned af den værende restgæld fra forfaldsdato.

Ved påmindelse om betaling opkræves der et rykkergebyr på kr. 100,00 eksklusiv moms.

4 Ejendomsforbehold
Simonsen & Weel forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter og andre omkostninger er betalt.

5 Returnering
OBS! Ændrede returregler p.g.a. Covid-19:
 
Specielt hjemtagne varer samt sterile varer tages aldrig retur.

Returnering af varer accepteres kun med returnummer og kun efter forudgående aftale med Simonsen & Weel. Kreditering finder kun sted, såfremt varen er ubrugt, ubeskadiget og i original emballage. Der må ikke påføres tape/klistermærker eller skrives på emballagen.

Varer, som bliver accepteret af Simonsen & Weel til returnering inden 14 dage fra leveringsdatoen krediteres med 100 %. Varer, som returneres efter 14 dage eller uden returnummer og aftale med Simonsen & Weel krediteres ikke.

Returnummer rekvireres på telefon eller mail

Returvarer skal fremsendes franko.

6 Ansvar for mangler
Ved fejl og mangler ved det leverede skal køber straks efter fejlen/manglen er eller burde være opdaget give Simonsen & Weel skriftlig meddelelse herom.

Har køber ikke indenfor 12 måneder efter leveringsdagen eller godkendt afleveringsforretning påberåbt sig manglen overfor Simonsen & Weel, kan denne ikke senere gøres gældende.

7 Ansvarsbegrænsning
Simonsen & Weels ansvar omfatter kun mangler, som opstår under korrekt anvendelse af produktet.

Simonsen & Weels ansvar for mangler kan aldrig overstige købesummen for det produkt, der dannes grundlag for købers krav.

Simonsen & Weel hæfter ikke for erhvervstingsskader, eller for købers eller tredjemands tab af data som følger af mangler ved det leverede produkt.

Simonsen & Weel kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre driftstab eller konsekvenstab.

Force Majeure: Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

8 Produktansvar
Simonsen & Weels produktansvar følger af Lov om Produktansvar i henhold til LBK nr. 261 af 20/03/2007 samt retspraksis.

Køberen skal holde Simonsen & Weel skadesløs i den udstrækning, Simonsen & Weel pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Simonsen & Weel efter punkt 7 ikke er ansvarlig for overfor køberen.

Simonsen & Weel og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem, på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af produktet.

Ansvarsbegrænsningerne i punkt 7 finder tilsvarende anvendelse for produktansvar, hvor andet ikke følger af Produktansvarslovens præceptive regler.

9 Udvalg og vareprøvehåndtering
Varer til afprøvning skal returneres senest 30 dage efter modtagelsen, eller efter nærmere aftale med Simonsen & Weel.

Såfremt varen ikke returneres til den aftalte tid betragtes den som købt, og vil blive faktureret.

10 Lovvalg og Værneting
Enhver uoverensstemmelse med køber og Simonsen & Weel skal afgøres efter dansk ret i Danmark.
 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 70 25 56 10, eller via formularen herunder:
Firmanavn:  
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
*  Skal udfyldes
Simonsen & Weel | Vejleåvej 66 | 2635 Ishøj | Tlf.: (+45) 70 25 56 10 | sw@sw.dk